Загальна інформація

Сучасний світ має свої переваги й особливості, які визначаються, перш за все, глибокими і стрімливими змінами, що стосуються усіх сфер життя на планеті і пов’язані з найактуальнішою для кожної держави і людини проблемою збереження природи. 

“Екологія” при перекладі з грецького означає “науку про дім”.  Вивчення екології та усіх екологічних питань засновано на єдиному розумінні багатьох надзвичайно важливих процесів та подій,
що відбуваються в оточуючому нас середовищі. Тому зараз виникає потреба в інтелектуальному і духовному вихованні кожної людини, направленому на формування
нового екологічного світогляду, котрий базувався б на принципі екологічної гармонії та усвідомленні єдності довкілля і людини. 

Для того, щоб людина відчула себе частиною Всесвіту та була різнобічно підготовленою до екологічної діяльності в любій сфері господарювання необхідно виховувати і формувати нову екологічну особистість. Основним її завданням буде – зберегти і відновити природу для існуючих та наступних поколінь. 

Придбання такої підготовки можливе саме зараз, коли в нашій державі одним з найактуальніших напрямків стає екологічна освіта. 

Враховуючи вимоги часу й актуальність екологічної освіти, кафедрою «Екології та природоохоронних технологій» ОНТУ здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за трьохступеневою системою: бакалавр, магістр і доктор філософії. 

Спеціальність 101 «Екологія» (галузі знань 10 – природничі науки) 

Дослідження стану і перспектив розвитку біологічних популяцій у воді, на суші та в атмосфері, вплив на такий розвиток антропогенного та техногенного забруднень навколишнього середовища, формування на цьому тлі такого важливого показника як здоров´я людини – основні проблеми, що постали сьогодні перед спеціалістом екологом.

Серед багатьох професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін в ОНТУ ключовими є: 

-    Природоохоронне інспектування. 

-    Моделювання та прогнозування стану довкілля. 

-    Процеси та апарати техніки охорони навколишнього середовища. 

-    Протидія надзвичайним ситуаціям, аваріям та катастрофам. 

-    Основи екологічного підприємництва тощо. 

Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедри ведуть наукові екологічні дослідження, підтримують громадські та науково-технічні зв´язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України та європейських держав, екологічними службами підприємств тощо. 

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології». 

 

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (галузі знань 18 – виробництво та технології) 

 Універсальних методів захисту навколишнього середовища, які радикально вирішують проблему боротьби із забрудненнями, поки що не існує, і тільки сполучення декількох, раціонально підібраних і науково обґрунтованих  заходів в кожному конкретному випадку може привести до бажаних ефективних результатів охорони природного середовища.   У зв’язку з екологічним станом, що погіршується, проблема розробки та впровадження технологій захисту навколишнього середовища давно стала проблемою загальнонаціонального характеру й загальносвітового масштабу. Особливе значення вона набула в нашій країні через те, що природоохоронним заходам не приділяється достатньої уваги, одним з доказів цього твердження була відсутність підготовки кадрів з технологій захисту навколишнього середовища. 

Технології захисту навколишнього середовища стали одним з найважливіших науково-практичних трендів XXI сторіччя, що визначає загальний рівень світової цивілізації. 

Ключовими дисциплінами цієї найзатребуванішої інженерної спеціальності сьогодення є: 

 • Скринінгові методи та біоіндикація компонентів довкілля 
 • Процеси та апарати техніки захисту навколишнього середовища. 
 • Екобіотехнології захисту навколишнього середовища. 
 • Ресурсоефективне та більш чисте виробництво. 
 • Управління захистом навколишнього середовища тощо. 

 Залучаючи до своєї діяльності студентів, кафедра проводить наукові екологічні дослідження, підтримує громадські та науково-технічні зв´язки з екологічними службами міста, регіону, екологічними організаціями України, Європи та світу, а саме, з Університетом прикладних наук північно-західної Швейцарії, м. Базель, Швейцарія, організацією об’єднаних націй (ООН) з промислового розвитку ЮНІДО (UNIDO UN) в галузі проектування ресурсоефективних, екологічно безпечних, більш чистих (Cleaner Produktion) технологій захисту навколишнього середовища, екологічними службами підприємств тощо. Функціонування міжнародної наукової школи з «Теорії та практики технологій захисту навколишнього середовища», тренінги та семінари з участю національних та європейських експертів ООН з промислового розвитку, що проводяться англійською мовою, обмін та координація навчальних програм, викладання дисциплін міжнародними експертами ЮНІДО, забезпечують високий професійний рівень фахівців в галузі інженерної екології, їх затребуваність, успішне працевлаштування та реальна перспектива отримання диплому європейського зразку.  

Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики і екології». 

 Підготовка студентів за освітнім ступенем «бакалавр» ведеться 4 роки, на протязі яких молодь освоює знання й навички з 45 профільних дисциплін в рамках лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, курсових проектів й робіт, розрахунково-графічних робіт, індивідуальних годин роботи. 

Звичний розклад занять супроводжується екскурсіями на провідні природоохоронні установи області та промислові
підприємства, які приділяють важливе значення вирішенню екологічних питань. 

Збагачує й поглиблює набуті знання проходження практик після кожного року навчання в державних установах області, на промислових підприємствах, у фірмах й компаніях. 

Цікавою й важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально за керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напряму. 

Підготовлений фахівець-еколог освітнього ступеня «бакалавр» може повноцінно працювати в державних й наукових організаціях, промислових підприємствах та інших установах області й займати наступні посади: 

 • інспектор з охорони природи, 
 • технік-лаборант (біологічні дослідження, 
 • лаборант наукового підрозділу (інші сфери наукових досліджень). 

Навчання за освітнім ступенем «магістр» здійснюється на протязі 1,5 року, наприкінці якого магістри захищають свої кваліфікаційні роботи. 

В результаті магістри одержують відповідний диплом й можливість працювати: 

 • фахівцями в Державних природоохоронних органах: обласне управління з охорони навколишнього природного середовища, екологічна інспекція, регіональне управління водних ресурсів, обласне управління водного господарства, обласне управління житлово-комунального господарства, обласне управління земельних ресурсів; 
 • фахівцями у відділах районних та обласних держадміністрацій та радниками при районних радах депутатів з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; 
 • фахівцями-екологами на підприємствах і в організаціях; 
 • співробітники науково-дослідних установ в галузі природничих наук; 
 • співробітники лабораторій (підприємств, управлінських інстанцій, центрів метрології і сертифікації). 

Основними первинними посадами, які може займати магістр-еколог є:

 • технік-лаборант (біологічних досліджень), 
 • інспектор з охорони природи, 
 • молодший державний інспектор, 
 • державний інспектор інженер інспектор, 
 • лаборант (хімічні та фізичні дослідження), 
 • консультант в апаратні органи державної влади, 
 • інспектор митниці, технік проектування, 
 • технолог, 
 • технік-лаборант, 
 • науковий співробітник, 
 • завідувач лабораторії, 
 • начальник відділу охорони навколишнього середовища, 
 • викладач вищого навчального закладу, 
 • викладач професійного навчально-виховного закладу. 

В останні роки все більш актуальною стає екологічна підготовка інженерів, в першу чергу орієнтована на забезпечення промислових підприємств, організацій та державних установ різного рівня фахівцями високої якості. З цією метою кафедра проводить підготовку магістрів за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища». 

Основними задачами, що ставляться кафедрою при навчанні магістрів-екологів інженерного профілю є: надання глибоких знань стосовно екологічних аспектів виробничої діяльності підприємств різних галузей промисловості; придбання навичок ведення екологічного моніторингу всіх компонентів довкілля, навичок проведення екологічної експертизи та екологічного інспектування; оволодіння методами аналізу і вибору оптимальних управлінських природоохоронних рішень. 

Магістр з кваліфікацією «Інженер з охорони навколишнього середовища» 

може займати наступні первинні посади: 

 • інженер з природокористування, 
 • інженер з відтворення природних екосистем, 
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки, 
 • інженер з охорони природних екосистем, 
 • інженер-контролер, 
 • інженер-лаборант, 
 • еколог,  
 • експерт з екології, 
 • консультант (у певній галузі інженерної справи),   
 • науковий співробітник (галузь інженерної справи),  
 • науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи). 

 Професія, яка приречена на затребуваність та успіх!