Наукова робота кафедри

  Кафедра екології, води та природоохоронних технологій проводить наукову роботу за основним напрямком «Управління впливом харчових підприємств на навколишнє середовище», що включає наступну тематику:

  • розробка систем безпеки харчових продуктів відповідно ДСТУ ISO 22000:2007 і керування безпекою харчових продуктів;
  • комплексна оцінка рівня екологічної безпеки харчових підприємств і розробка природоохоронних заходів;
  • розробка систем екологічного менеджменту харчових підприємств відповідно ДСТУ ISO 14001:2006;
  • біоконверсія сировини з отриманням альтернативних видів палива.

На кафедрі виконуються 4 дисертаційні роботи на здобуття ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01.– екологічна безпека та 3 дисертаційні роботи на здобування ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01.– екологічна безпека та спеціальністю 05.18.16 – технологія продуктів харчування.

I. Напрямок: екологія харчових продуктів.Оцінка екологічності харчових продуктів. Екологічність (еко-ефективність (eco-efficiency)) харчових продуктів – більш широке поняття, ніж безпека – включає показники безпеки продуктів, а також параметри впливу повного життєвого циклу продукту на компоненти навколишнього середовища.

1. Розрахункові методи – «екологічний рюкзак», «вуглецевий слід», «екологічний індекс»; (Аналіз впливу повного життєвого циклу продукту на компоненти навколишнього середовища методами релевантних таблиць і балансових схем).

2. Експериментальні методи: визначення безпеки (токсичності) харчових продуктів методом біотестування, методом біокристалізації.

II.  Напрямок: екологія харчових виробництв

– Оцінка рівня безпеки підприємств харчової промисловості розрахунковими методами.

– Проектування природоохоронних заходів з метою мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і зниження рівня екологічної небезпеки підприємств:

1. біотехнологічні методи:

а) ферментативна деструкція відходів харчової промисловості з отриманням кормових продуктів і органічних добрив; (Асп. Соколова І.)

б) біодеструкція відходів харчової промисловості і стічних вод за допомогою метанового бродіння з отриманням кормових продуктів, збагачених вітаміном В12, біогазу (докт. дисерт. доц. Бондаря С.М.)

2. водоохоронне проектування, інженерний захист атмосфери. III. Напрямок: управління екологічними аспектами харчових підприємств:

1. Еколого-енергетичний аналіз підприємств харчової промисловості за методикою проф. Желєзного В.П. і ін. (докт. дисерт. доц. Шевченко Р.І.)

2. розробка систем екологічного менеджменту підприємств харчової промисловості за ISO 14001 (дипломні проекти, магістерські роботи);

3. Розробка систем безпеки харчової продукції по ISO 22000 (асп. Кондратенко І.П.);

4. екологічна експертиза будівництва та реконструкції харчових підприємств (дипломні проекти);

5. оцінка впливу харчових підприємств на навколишнє середовище (ОВНС) згідно з ДБН (Дипломні проекти).