Виховна робота кафедри

Виховна робота в ОНТУ підпорядковується Проректору з науково-педагогічної та виховної роботи, оздоровлення і спорту. Для ефективної роботи створено відділ організаційно-виховної роботи (працює з 2004 року), Інститут культури і мистецтв (працює з 1998 року), Інститут кураторів. Важливу роль у формуванні всебічно розвинутої особистості відіграє музей історії ОНТУ.

Відділ організаційно-виховної роботи (https://studlifeod.ontu.edu.ua/formuvanya-osobistosty/)

Найважливішою складовою процесу виховання є ретельне вивчення творчого потенціалу студентів, їх сучасних духовних запитів. Стратегії виховання в ОНТУ побудовані на основі досягнень не тільки вітчизняної і світової культури, а й на основі принципів лідерства та персональної відповідальності.

Основна мета виховної роботи – підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної Особистості, професійно грамотного Фахівця, який поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість.

Основні завдання відділу організаційно-виховної роботи:

– планування виховної роботи в академії;

– напрямок роботи відповідних суб’єктів виховного процесу на активну допомогу студентам у формуванні свого життя, поведінки, громадянської позиції;

– робота зі студентами, які мають право на соціальні пільги;

– здійснення контролю роботи деканатів по організації виховної роботи та надання їм практичної допомоги;

– спортивно-масових заходів академії;

– робота студентського самоврядування в гуртожитках, контроль виховної роботи та форм її стимулювання;

– навчання кураторів, здійснення контролю ефективності їх діяльності;

– підготовка методичних рекомендацій на допомогу кураторам і наставникам, студентському активу;

– робота з профілактики правопорушень, алкоголізму, куріння, туберкульозу; наркоманії;

– стимулювання і заохочення у виховній роботі викладачів і студентів;

– проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів з проблем виховної роботи академії;

– вивчення позитивного досвіду культурно-виховної роботи в академії та інших навчальних закладах міста та країни і його поширення.

Інститут культури і мистецтв (https://studlifeod.ontu.edu.ua/institute-of-culture-and-arts/).

Формування цілісної особистості, творчо розвиненої індивідуальності в значній мірі реалізується через естетичне виховання та освіту, долучення людей до скарбниці світової культури і мистецтва.

Ці завдання реалізує Інститут культури і мистецтв, головною метою якого є виховання майбутніх фахівців відповідно до вимог сучасного виробництва, знайомство студентів з кращими зразками вітчизняної та світової культури безпосередньо в стінах академії, посилення інтересу до окремих напрямів і проблемам культури, навчання студентів ефективним методам самоосвіти в області мистецтва і культури.

Основні форми роботи Інституту культури і мистецтв

 • цикли лекцій для студентів кожного факультету, що відображають культурні традиції і сучасний стан галузі;
 • семінарські заняття з майбутньої спеціальності, на яких аналізуються проблеми культури управління сучасним підприємством;
 • окремий цикл семінарів присвячених етикету бізнесмена, планування і контролю часу, психології, правовому тренінгу;
 • методичні семінари для кураторів академічних груп, присвячені аспектам виховання;
 • конференції та конкурси, присвячені історії обраної студентами спеціальності;
 • тематичні перегляди художніх та документальних фільмів;
 • відвідування театрів міста;
 • відвідування і безпосередню участь в виставках народної творчості.

Формуванню почуття власної гідності, моральної свободи, здатності самостійно робити моральний вибір відповідають такі форми роботи Інституту культури, як тематичні бесіди, диспути з культури поведінки майбутніх фахівців.

Пошуку конкретних шляхів розвитку культури майбутніх фахівців сприяють правові тренінги, семінари по психології поведінки особистості.

Підвищенню культурного рівня майбутніх фахівців сприяють семінари кураторів академічних груп, на яких обговорюються методичні аспекти вдосконалення виховної роботи та культури спілкування студентів. Представником кафедри екології та природоохоронних технологій в Інституті культури та мистецтв ОНТУ є ст.викладач Кондратенко І.П.

Інститут кураторів (https://studlifeod.ontu.edu.ua/institute-of-curators/)

Одним з напрямів виховного процесу в ОНТУ є кураторська робота, провідниками якої серед студентської молоді є кураторі академічних груп. Метою діяльності кураторів є допомога студентам в адаптації до навчання у вищій школі, виховання всебічно розвинутого спеціаліста з організаторськими властивостями та активною громадянською позицією.

Організовують і координують діяльність кураторів академічних груп старші куратори факультетів. Очолює кураторську роботу в ОНТУ старший куратор ОНТУ, який несе відповідальність за її стан і розвиток.

Кураторська робота в ОНТУ проводиться в відповідності з Концепцією виховної роботи та затвердженим планом за наступними напрямами: патріотична, методична, навчальна, наукова, культурно-масова, організаційна.

Діяльність кураторів регламентовано пакетом методичних розробок:

 • «Положення про Інститут кураторів»
 • «Положення про конкурс «Кращий куратор ОНТУ»
 • Єдині плани кураторської роботи для кожного курсу.

Патріотичне виховання – найважливіша складова кураторської роботи. Академічні групи разом із своїм куратором відвідують музей історії ОНТУ, музеї м. Одеси, беруть участь у волонтерстві та  донорстві, співпрацюють із підшефною школою-інтернатом, беруть участь в організації та проведенні свят, які присвячені визначним державним датам.

Провідниками кураторської роботи серед студентської молоді є куратори академічних груп. За цей вид роботи на факультеті Нафти, газу та екології відповідає доцент кафедри екології та природоохоронних технологій Мадані М.М., яка активно співпрацює зі студентами в адаптації до навчання у вищій школі, виховання всебічно розвинутих спеціалістів з організаторськими властивостями та активною громадянською позицією.

Активно підтримується  Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів академії (https://ontu.edu.ua/studentnau)

На кафедрі екології та природоохоронних технологій діють 2 наукових гуртки «Екобіотехнолог» (керівники: доц. Бондар С.М., доц. Шевченко Р.І.) та «Методи визначення полютантів навколишнього середовища» (керівники: доц. Гаркович, доц. Мадані М.М.), результати наукової роботи студентів, що навчаються в цих гуртках, доповідаються на наукових конференціях різного рівня, в тому числі, на 2-х конференціях, які проводяться на факультеті і організатором яких є, зокрема, кафедра ЕтаПТ – Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики та екології» та  Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності».

Студенти спеціальності Технології захисту навколишнього середовища приймають участь в наукових гуртках, приймають участь в конференціях ОНТУ (https://www.ontu.edu.ua/plan_conferences), всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікують результати своїх досліджень та приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт та олімпіадах з Технологій захисту навколишнього середовищ (https://studlifeod.onaft.edu.ua/фотогалерея/gallery/всеукраїнська-студентська-олімпіада/), Екології, Біотехнології та ін., регулярно займаючи призові місця (так, в 2020 р. студенти кафедри екології та природоохоронних технологій прийняли участь та нагороджені: Black Sea Science (http://isc.ontu.edu.ua) Перше місце – Еліна Зайцева (керівник – доц. Гаркович О.Л.) друге місце – Юлія Ярмолович (керівник – доц. Коваленко І.В.).

ІІ-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» Пашняк Анастасія Володимирівна (диплом І ступеню)(керівник Крусір Г.В., проф.), Зюзько Вікторія Вадимівна (диплом І ступеню) (керівник Шевченко Р.І., доц.), Зайцева Еліна Юріївна (диплом ІІ ступеню) (керівник Крусір Г.В., проф.).

ІІ-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія»: Гринчак Катерина Віталіївна (2-е місце), (керівник – доц. Коваленко І.В.), Побережнюк Руслан Олександрович (2-е місце) (керівник – доц. Коваленко І.В.);

ІІ-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт»: Окоро Ентоні (2-е місце)  (керівник – проф. Крусір Г.В.).

Традиційно в підшефних дитячих будинках проводиться благодійна акція «Подаруй мрію» (https://studlifeod.onaft.edu.ua/фотогалерея/gallery/21-грудня-2019-року-благодійний-захід-пода/), благодійні ярмарки (https://studlifeod.onaft.edu.ua/фотогалерея/gallery/традиційний-благодійний-ярмарок-на-ф/; https://www.facebook.com/groups/onaftfuture/permalink/507115249938420/; https://www.facebook.com/groups/onaftfuture/permalink/503333716983240/) та ін.

Активну участь в виховній роботі приймає факультет нафти, газу та екології та, в рамках виховної роботи факультету, Інституту культури і мистецтв, Інституту кураторів, викладачі випускової кафедри екології та природоохоронних технологій.