Історія кафедри екології, води та природоохоронних технологій

Дефіцит фахівців, які володіють знаннями в галузі екологічної безпеки харчових продуктів і виробництв спонукав керівництво академії організувати при кафедрі технології молока і сушіння харчових продуктів в 1995 році підготовку інженерів за фахом «Екологія харчових виробництв і продуктів». У 2000 році відбувся перший випуск 14 інженерів-екологів.

Зміни навчальних планів, подальше вдосконалення навчального процесу з урахуванням специфіки знань привели до організації в 2002 році кафедри екології харчових виробництв і продуктів, яку очолив Геллер Володимир Зіновійович, доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії холоду, член Американського інженерного товариства з опалення, холодильної техніки та кондиціювання повітря (ASHRAE), автор близько 200 наукових робіт, у тому числі 5 монографій, основними напрямками наукової діяльності якого є: еколого-енергетичний аналіз харчових виробництв, прикладна термодинаміка, властивості озонобезпечних речовин, якість повітря усередині приміщень. На кафедрі зформувався колектив висококваліфікованих фахівців, що поєднує знання і досвід провідних викладачів кафедри і ентузіазм її молодих співробітників. У складі кафедри – досвідчені доценти Д.Є. Аршакуни (фахівець в області очищення газових викидів в атмосферу), Л.О. Фортученко (спеціаліст з технологій водоохорони), С.М. Бондар (фахівець з мембранних технологій, біоконверсії і технологій поводження з відходами харчових виробництв); Р.В. Кононова (фахівець з методів екологічного контролю харчових продуктів і виробництв), С.Л. Колесніченко (фахівець з біотестування) і молоді асистенти кандидати наук Т.В. Недобійчук, А.С. Паламарчук та Р.І. Шевченко. Завідувач лабораторією С.П. Асмолов і старший лаборант О.Г. Понарьова забезпечували якість проведення лабораторних занять і розвиток матеріально-технічної бази кафедри.

Кафедра стала випусковою для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Підготовку фахівців здійснювали за фахом 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» напряму 0708 «Екологія» за спеціалізацією «Екологія харчової промисловості».

З 2004 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів відповідно до нових навчальних планів і читає більше, ніж 40 дисциплін.

Програма підготовки фахівців-екологів передбачала отримання відповідного обсягу теоретичних знань з екології, орієнтованих на майбутню галузеву діяльність; розвиток необхідного обсягу практичних екологічних знань в області охорони навколишнього середовища; вміння самостійно аналізувати і моделювати екологічні ситуації з орієнтацією на управління ними; отримання навичок у вирішенні галузевих, загальних, локальних та регіональних екологічних проблем, уміння користуватися екологічними нормативно-правовими документами; розвиток здатності оцінювати екологічні ситуації і здійснювати заходи з охорони навколишнього середовища з позицій сучасної екології, політики, економіки, законодавства; формування активної громадянської позиції щодо вирішення проблем захисту навколишнього середовища і збереження біосфери; вміння активно користуватися сучасними інформаційними технологіями для вирішення екологічних завдань.

Для забезпечення високого рівня загальної екологічної культури і спеціальних знань студентів в циклі природничо-наукової підготовки введені такі нові навчальні дисципліни як геологія з основами геоморфології; гідрологія; метеорологія і кліматологія; грунтознавство; неоекологія. У циклі професійної та практичної підготовки кафедрою розроблені такі нові курси, як екологія людини; екологія міських систем; заповідна справа; нормування антропогенного навантаження на природне середовище, техноекологія. Введено також загально-екологічну та ландшафтно-екологічну навчальні практики.

В цикл підготовки фахівців введені такі важливі для підготовки екологів харчової промисловості дисципліни, як комплексна переробка вторинних матеріальних ресурсів, аналіз сировини та продуктів на нешкідливість, харчові добавки, управління якістю повітря всередині приміщень, менеджмент і управління природоохоронною діяльністю, оптимізація природоохоронних технологій і процесів, екологія тари і упаковки.

У 2007 році кафедру очолив доктор біологічних наук, професор Крестінков Іван Спиридонович, який зробив значний внесок у благородну справу виховання і підготовки молодих кадрів. Крестінков І.С. – вчений -генетик, автор понад 100 наукових праць в галузі фізіолого-генетичних механізмів формування продуктивності, стійкості, фізіолого-біохімічних основ зберігання зерна та насіння сільськогосподарських культур, технологічних прийомів регулювання вільно-радикальних процесів за допомогою антиоксидантів.

З 2010 року виконувати обов’язки завідувача кафедри стала доктор технічних наук, доцент Крусір Галина Всеволодівна, автор понад 200 наукових праць, один із співавторів підручника «Екологічний менеджмент» (2006), основні напрямки наукової діяльності якої пов’язані з хімією природних біологічно активних речовин, методами іммобілізації травних ферментів, інгібіторів травних ферментів, біотехнологічними методами отримання біологічно активних добавок, розробкою теоретичних і технологічних основ отримання біокоректорів процесів травлення, екологічними аспектами харчових виробництв, розробкою систем екологічного менеджменту харчових виробництв згідно ДСТУ ISO 14001: 2016. Кафедра поповнилася і оновилася за рахунок двох молодих кандидатів технічних наук, підготовлених на кафедрі харчової хімії, Яшкіної В.В. і Русєвої Я.П., а також кваліфікованих доцентів Короленко Л.І. і Петросян В.П; на кафедрі в якості сумісників працюють талановиті молоді вчені з фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України к.х.н. Карпенко О.С. та к.х.н. Кіріяк Г.В.

Специфічні завдання в системі екологічного виховання і освіти людини покладаються на вищу школу, тому що саме фахівці вищої кваліфікації, інженери приймають відповідальні рішення в сфері природокористування. Добре розуміючи це, в ОНАХТ з 2011-2012 навчального року на кафедрі екології харчових продуктів та виробництв розпочалась підготовка спеціалістів і магістрів за трьома новими спеціальностями, затвердженими згідно Постанови Кабінету міністрів України № 787 від 27.08.2010 р “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” та наказу Міністерства освіти і науки України № 1067 від 09.11.2010 р., а саме, спеціальностями 7.04010602 і 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», спеціальностями 7.04010603 і 8.04010603 «Екологічна безпека», спеціальностями 7.04010604 і 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит». ОНАХТ першою в Україні провела ліцензування та акредитацію трьох нових, сучасних, затребуваних екологічних спеціальностей завдяки своєчасному реагуванню в сфері освітніх послуг та роботі на випередження навчально-методичного центру академії, а також зусиллям кафедри екології харчових продуктів та виробництв.

Д.т.н., професор Крусір Г.В.

Особливе місце в історії кафедри займає підготовка наукових кадрів. У 2010 році затверджена тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцента Шевченко Р. І. «Теоретичні основи і комплексні критерії впливу харчових підприємств на навколишнє середовище». У 2011 році в аспірантуру ОНАХТ вступили два магістра кафедри Соколова І.Ф. і Компанієць В.В., захист кандидатських дисертацій яких заплановано за фахом 21.06.01.- екологічна безпека.

У 2012 році в аспірантурі ОНАХТ починається підготовка дисертаційної роботи старшого викладача кафедри Кондратенко Ірини Петрівни на тему «Управління екологічною безпекою хлібопекарських підприємств», а в 2014 році – дисертаційної роботи магістра і аспіранта кафедри Чернишової Олесі Олегівни на тему «Управління екологічною безпекою м’ясопереробних підприємств».

Кафедра оновлюється та істотно змінюється. На кафедрі створені і функціонують комп’ютерний клас і лабораторія біотестування. 2012-й рік ознаменувався оновленням методичного забезпечення та доведенням його до 100% за всіма дисціплінам кафедри, комплектацією баз даних методичного забезпечення дисциплін кафедри відповідно до вимог стандартів менеджменту якості.

Колектив кафедри ЕХПіВ (2012)

За роки роботи на кафедрі підготовлено кваліфікованих фахівців в галузі екології харчових продуктів та виробництв, кафедра поповнилася новими членами – випускниками кафедри: в 2013 році, захистивши кандидатську дисертацію на кафедрі технології водопідготовки, повернулася на кафедру для роботи в якості асистента Коваленко І.В.

З 2012 року кафедра бере участь у проекті Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного і більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру ресурсоефективного і більш чистого виробництва в Україні». Один з таких Центрів створено під егідою ЮНІДО на базі Одеської національної академії харчових технологій. Проект, в якому бере участь Академія, має на меті сприяння ефективному використанню ресурсів, підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств і зменшення негативного впливу промисловості на навколишнє середовище шляхом впровадження методики ЮНІДО з ресурсоефективного і більш чистого виробництва на вітчизняних промислових підприємствах, яка є одним з інструментів сталого розвитку. Крусір Г.В. є координатором проекту в Одеському регіоні.

2 грудня 2015 року відбулася Заключна конференція за двома проектами ЮНІДО в Одеському регіоні (2012-2014 рр. і 2014-2015 рр.), на якій 11 співробітників ОНАХТ отримали сертифікати експертів ЮНІДО: Капрельянц Л.В., Тришин Ф.А., Крусір Г.В., Цикало А.Л., Коваленко І.В., Шевченко Р.І., Донець А.А., Давидов Р.С., Чернишова О.О., Коркач Г.В., Кіріяк Г.В.

З 1 грудня 2015 року кафедра отримала нову назву – екології та природоохоронних технологій у зв’язку з відкриттям двох нових спеціальностей в бакалавраті, в магістратурі, а також двох нових наукових спеціальностей галузей знань 10 «Природничі науки» (101 «Екологія»), а також 18 «Виробництво і технології» (183 «Технології захисту навколишнього середовища»).

В березні 2016 року відбувся захист кандидатської дисертаційної роботи аспіранта Соколової Ірини Федорівни «Комплексна оцінка і прогнозування впливу підприємств первинного виноробства на навколишнє середовище» (науковий керівник – д.т.н., професор Крусір Г.В.) за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Дисертаційна робота спрямована на вирішення актуальної задачі підвищення рівня екологічної безпеки на основі розробки методологічних підходів до комплексної оцінки і прогнозування впливу підприємств первинного виноробства на компоненти навколишнього середовища. Ця дисертаційна робота є першою роботою, що підготовлена та захищена за спеціальністю 21.06.01. – екологічна безпека за 30-ти річну історію існування кафедр екологічного профілю ОНАХТ і Академії холоду.

Наш підхід у вирішенні екологічних проблем базується на двох «китах»: – екологічній освіті і наукових дослідженнях. Ці поняття тісно переплітаються, тому що якісна вища екологічна освіта має постійно супроводжуватися проведенням відповідних наукових досліджень. Свою наукову роботу кафедра екології проводить за основним напрямком «Управління впливом харчових підприємств на навколишнє середовище», що включає наступну тематику: розробка систем безпеки харчових продуктів відповідно ДСТУ ISO 22000: 2007 та управління безпекою харчових продуктів, комплексна оцінка рівня екологічної безпеки харчових підприємств і розробка природоохоронних заходів, розробка систем екологічного менеджменту харчових підприємств відповідно ДСТУ ISO 14001: 2006, біоконверсія сировини з отриманням альтернативних джерел енергії.

Широкі дослідження в області охорони навколишнього середовища проводять вчені кафедри. Їх доповіді неодноразово представляються на міжнародних конференціях. Великий інтерес викликають дослідження, присвячені проблемам очищення стічних вод з використанням біотехнологічних методів, біотрансформації рослинної сировини (відходів) в харчові та кормові продукти, розробки та впровадження методів екологічного менеджменту.

Робота кафедри ведеться у тісній взаємодії з низкою обласних екологічних організацій: Державним управлінням екологічної безпеки в Одеській області, державною екологічною інспекцією в Одеській області, КП «Центр екологічних проблем та ініціатив». Значна увага приділяється міжнародному співробітництву в галузі охорони навколишнього середовища: ведуться поглиблені дослідження спільно з Вищою технічною школою Базеля (Швейцарія) і Литовським сільськогосподарським університетом в галузі розробки і вдосконалення методів оцінки якості та екологічності харчових продуктів.

До наукової роботи з природоохоронної тематики активно залучаються студенти. З метою виявлення талановитої молоді та залучення її до наукової роботи вже з перших курсів навчання студентські наукові конференції на кафедрі традиційно проходять у два етапи: спочатку на кожному курсі окремо, потім проводиться заключна загальнокафедральна конференція. Студенти-екологи беруть активну участь у всеукраїнських студентських наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах. Як правило, вони підтверджують високий рівень підготовки наших студентів.

У сучасних умовах стає актуальним державне регулювання економіко-екологічних відносин як взаємопов’язаної системи. І тут особливо важлива роль екологічної експертизи різних технологічних проектів та розробка природоохоронних проектів. Для реалізації викладеного підходу студенти кафедри екології харчових продуктів та виробництв беруть участь в комплексних дипломних і в інвестиційних комплексних проектах технологічних кафедр академії. Наукові роботи магістрів кафедри традиційно відзначаються нагородами конкурсів наукових робіт з «екологічної безпеки»: Соколова Ірина – дипломом за третє місце в Донецькому технічному університеті (2011 р), Омельченко Ольга – дипломом за третє місце в Донецькому технічному університеті (2012 р), Саввова Катерина – дипломом за третє місце в Полтавському технічному університеті ім. Кондратюка (2016 р).

З 2016 року професор Крусір Г.В. бере участь в роботі НМК МОН України за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», за її участі розроблено стандарти вищої освіти (СВО) для бакалаврів, для магістрів освітньо-професійного та освітньо-наукового рівнів та докторів філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». В цьому ж році проведено ліцензування підготовки докторів філософії за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 10 червня 2016 року отримано ліцензію на підготовку 5 докторів філософії за цією спеціальністю.

Перейменована відповідно до наказу ОНТУ від 01.05.2023 №145-01 «Про зміни в структурі Одеського національного технологічного університету» на кафедру екології, води та природоохоронних технологій.

Кафедра екології, води та природоохоронних технологій відноситься до факультету нафти, газу та екології навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського, вона на 100 років молодша, ніж наша університет і ми пишаємося тим, що вже підготували понад 870 фахівців з екології та інженерної екології, які працюють на багатьох підприємствах міста і області, на ведучих посадах в управлінні екології та природних ресурсів, викладають в університетах і коледжах.

В квітні 2018 року кафедра провела ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

В жовтні 2018 року відбувся захист кандидатської дисертаційної роботи Сагдєєвої Ольги Анісівни «Удосконалення технології компостування харчової складової твердих побутових відходів» (науковий керівник – д.т.н., професор Крусір Г.В.) за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

В червні 2018 року проведено акредитацію бакалаврів спеціальності 101 «Екологія», а в жовтні 2018 року – магістрів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

У 2018/19 навчальному році кафедрою опубліковано 4 підручника з грифом МОНУ та 5 посібників з грифом ОНАХТ:

1.Техніка та технології очищення газових викидів Мадані М.М., Гаркович О. Л.    Посібник. – Одеса, 2018. –157 с.

2.Екологічна хімія Мадані М.М., Гаркович О. Л.Посібник. – Одеса, 2018. –187 с.

3.Екологічне право  Мадані М.М., Гаркович О. Л., Чернишова О.О.Посібник. – Одеса, 2018. –165 с.

4.Техноекологія        Трішин Ф.А., Мадані М.М, Гаркович О.Л. Посібник. – Одеса, 2018. –178 с.

5.Теоретичні основи захисту навколишнього середовища Крусір Г.В., Мадані М.І, Карпенко О.С. Посібник. – Одеса, 2018. –197 с.

6.Технології захисту навколишьного середовища Підручник. Ч.1: Захист атмосфери Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В., Крусір Г.В., Клименко М.О., Сакалова Г.В.        Вінниця: Гельветика, 2019. – 327 с.

7.Технології захисту навколишьного середовища. Підручник. Ч.2: Захист гідросфери Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В., Крусір Г.В., Клименко М.О., Сакалова Г.В. Вінниця: Гельветика, 2019. – 363 с.

8.Технології захисту навколишьного середовища. Підручник. Ч.3: Управління захистом навколишнього середовища Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В., Крусір Г.В., Клименко М.О., Сакалова Г.В. Вінниця: Гельветика, 2019. – 250 с. 9.Технології захисту навколишьного середовища. Підручник. Ч.4: Технології поводження з відходами харчових виробництв Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Р.В., Крусір Г.В., Клименко М.О., Сакалова Г.В. Вінниця: Гельветика, 2019. – 340 с. G52K5

У 2018/19 навчальному році кафедра провела вперше в Україні Всеукраїнську олімпіаду зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та  (вдруге) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища. На конкурс надійшло та було прорецензовано 75 студентських наукових робіт з 35 закладів вищої освіти України. За результатами рецензування було відібрано 22 роботи та до участі в підсумковій науково-практичній конференції запрошено 31 студент з 16 закладів вищої освіти України.

Студентами кафедри в 2018/19 навчальному році отримано 11 призових місць (перемог) у Всеукраїнських студентських олімпіадах (5) та Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах (6) студентських наукових робіт : –2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія», який пройшов у Полтавському технічному університеті ім. Кондратюка – студентка Баранова Ірина

–2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 162 «Біотехнологія», який пройшов у НУ «Львівська політехніка» – студентка Зайцева Ельвіра

–2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Загальна та неоекологія», який пройшов у Національному університеті біоресурсів та природокористування – студентка Отян

–2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Пожежна безпека», який пройшов у Національному університеті цивільного захисту – студентка Юлія Ярмолович

–2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Екологічна безпека», який пройшов у Кременчуцькому національному університеті ім Остроградського – студентка Лось Ольга

–2 місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студентка Зюсько Вікторія.

–3 місце у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студентка Чайковська Ірина

–1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студентка Клошка Наталя

–1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студентка Арабаджи Яна

–3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студент Шевченко Денис

–3 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт, який пройшов у Кременчуцькому національному університеті ім Остроградського – студентка Ляліна Анастасія

Студентка Зайцева Ельвіра виграла стажування у Національному університеті «Львівська політехніка» зі спеціальності «Біотехнологія»

Студентка Зайцева Ельвіра перемогла в конкурсі за місце навчання в магістратурі у Франції

Викладач кафедри к.б.н, ст. викл. Соколов Є. В. переміг в конкурсі Академії наук України за стажування в структурі Академії наук Польші.

За звітний період проведено акредитацію спеціальності 101 «Екологія» бакалаври, 101 «Екологія» магістри, 183 «Технологія захисту НС» магістри.

Захищено 3 комплексні дипломні роботи: магістерська робота Строчковської Олени, дипломна робота бакалавра Зайцева Ельвіра та Ляліна Анастасія 

З відзнакою закінчила магістратуру Павловська Тамара, бакалаврат – Зайцева, Баранова, Пашняк, Отян, Лось.

Подано проектну пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2020-2021 рр. на тему «Науково-практичні основи визначення органічності харчової сировини та продукції»

Подано роботу на бюджетне фінансування від 4-х ЗВО – ОНАХТ, Кременчуцький національний університет ім.Остроградського, Національний університет «Львівська політехніка», Сумський державний університет (екологічна біотехнологія).

У 2019 році розпочалось співробітництво з Дрезденським технічним університетом, підписано Меморандум про співробітництво з Кременчуцьким національним університетом ім.Остроградського

В частині виконання вимог щодо підтвердження статусу «національний» 5 співробітників кафедри навчаються на курсах англійської мови у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечнікова, який має відповідну ліцензію МОНУ, для складення іспиту на одержання сертифікату В2, три викладача кафедри доц. Кузнєцова І.О., доц. Сагдєєва О.А., доц. Коваленко І.В. отримали сертифікат В2 зі знання англійської мови.

В період 25.07.2019-25.10.2019 пройшли міжнародне стажування 6 викладачів кафедри в закладі освіти «Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого», енергетичний факультет, кафедра «Промислова теплоенергетика та екологія» (м Гомель, Білорусія).

Протягом 2019/20 навчального року кафедра підготувалась та успішно провела акредитацію за новими правилами НАЗЯВО (національного агентства з забезпечення якості вищої освіти) освітньої програми 183 Технології захисту навколишнього середовища для рівня вищої освіти бакалавр.

Кафедра провела (третій раз) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища.

На конкурс надійшло та було прорецензовано 86 студентських наукових робіт, що надійшли з 35 вищих навчальних закладів України ІІІ-IV рівнів акредитації. За результатами рецензування було відібрано 21 роботи та до участі в підсумковій науково-практичній конференції запрошено 31 студент з 19 закладів вищої освіти України.

Студенти кафедри отримали 3 призових місця (перемог) у Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт:

–1 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science” магістрант Зайцева Еліна з роботою  «Organic waste disposal with using of improvement method of vermicultification Californian worms Estenti fetid», разом з  ISA Lille – Graduate School of Agriculture and Bio-engineering (керівник – доц. Гаркович О.Л.). Конкурс пройшов у Одеській національній академії харчових технологій.

–2 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science” студентка Ярмолович Юлія, робота на тему « The role of  soil microbiocenosis in the composting of the organic component of the municipal solid waste», разом з Iakob Gogebashvili Telavi State University (Georgia).  (керівник – доц. Коваленко І.В.) Конкурс пройшов у Одеській національній академії харчових технологій.

–3 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт, який пройшов у Кременчуцькому національному університеті ім Остроградського – студентка Ляліна Анастасія.

В 2019/20 навчальному році студенти кафедри отримали 6 призових місць (перемог) у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт:

–2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія», який пройшов у Полтавському технічному університеті ім. Кондратюка – студент Гринчак Катерина Віталіївна робота на тему «Удосконалення технології утилізації твердих відходів виноробства» (керівник – доц. Коваленко І.В.)

–2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 101 «Екологія», який пройшов у Полтавському технічному університеті ім. Кондратюка – студент Побережнюк Руслан Олександрович робота на тему «Удосконалення технології утилізації твердих відходів виноробства» (керівник – доц. Коваленко І.В.)

–2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт», який пройшов 16, 17 квітня у Харьківському національному автомобільно-дорожньому університеті, напрям «Екологічна безпека комплексу «автомобіль-навколишнє середовище»» – студент Окоро Ентоні – автор роботи «Підвищення стану екологічної безпеки при застосуванні нейтралізаторів вихлопних газів дизельних автомобілів» (керівник – проф. Крусір Г.В.)

–1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студентка Пашняк Анастасія Володимирівна (керівник – проф. Крусір Г.В.)

–1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студентка Зюсько Вікторія Вадимівна (керівник – доц. Шевченко Р.І.)

–2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», який пройшов у ОНАХТ – студент Зайцева Еліна Юріївна (керівник – проф. Крусір Г.В.)

Подано роботу на бюджетне фінансування від 4-х ЗВО – ОНАХТ, Кременчуцький національний університет ім.Остроградського, Національний університет «Львівська політехніка», Сумський державний університет (екологічна біотехнологія).

Співробітництво з Дрезденським технічним університетом, з University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland (FHNW) з перспективою участі в проекті Горизонт 2056, провення тренінгів, семінарів, конкурсів проектів з отриманням міжнародних сертифікатів.

Меморандум про співробітництво з Кременчуцьким національним університетом ім.Остроградського, Полтавським педагогічним університетом ім. Сухомлинського, Миколаївським аграрним університетом.

Кафедра відслідковує кар’єрну траєкторію своїх випускників: Лук’янчук Сергій Іванович є наразі зам міністра екології України, Осипенко Вадим Георгійович – працює в керівництві екологічної безпеки Одеської облдержадміністрації, Строчковська Олена – магістр (2019) – еколог автомобільного підприємства «Фольксфваген» в Польші; Кунєв Іван – директор біотехнологічного підприємства (Болгарія), Кордзая Натєлла, Чернишова Олеся, Коваленко Ірина – викладачі ОНАХТ.

Кафедра проводить за ОП 183 Всеукраїнську олімпіаду та Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт;

Викладачі кафедри приймали участь в проекті ЮНІДО – організації з промислового розвитку ООН з ресурсоефективного та більш чистого виробництва  та є експертами ЮНІДО, що підтверджується відповідними сертифікатами.

Випусковою кафедрою екології та природоохоронних технологій ОНАХТ укладено договори про проходження практик здобувачами вищої освіти ОП «Технології захисту навколишнього середовища» з ПАТ  «ЄННІ ФУДЗ», ПАТ «Одесавинпром», КП Болградської міськради «Горводоканал», ТОВ «Інспекторат Україна», ТОВ «Європейський сертифікаційний центр», СВК «Прогрес», ТОВ «Топаз», Філія ПАТ «ДПЗКУ «Одеський комбінат хлібопродуктів»», ДП «Артемсіль», ТОВ «Інтертранслоджістік», ТОВ «Гарант Агро 4», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ДП «Маневицьке лісове господарство», ТОВ «Кріон Інжиніринг», ТОВ «АВА», ПП Фірма «ГАРМАШ».

На кафедрі налагоджені тісні зв’язки з науковцями з Institute for Ecopreneurship University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, 4132 Muttenz, Switzerland Швейцарія). Кафедра екології та природоохоронних технологій співпрацює з Университетом ім. Вітаутаса Магнуса (сільськогосподарський універмитет) м. Каунас, Литва, з Телавським державним університетом  імені  Якоба Гогебашвілі (Грузія), з Дрезденським технологічним університетом, Німеччина.

Студенти кафедри приймають участь в студентській академічній мобільності (магістр кафедри Елеонора Зайцева проходить навчання у Лілльському університеті, Лілль, Франціяв рамках партнерства КА1: Мобільність студентів та працівників у вищій освіті Erasmus+

Доц. Соколов Є.В. виграв грант та проходив стажування в Польській академії наук у червні 2019 року. 

Практикуючі фахівці залучаються до проведення лекцій і семінарів з метою посилення практико – орієнтованої направленості навчання (лекції директора органу з сертифікації ТОВ «Європейський сертифікаційний Центр» Дубовика О.О. та начальника служби екологічного контролю  КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» Департаменту екології Одеської міської ради Дербоглав О.В., які проводяться щосеместрово.

Сильними сторонами ОП «Технології захисту навколишнього середовища» є підготовка фахівців у сфері інженерної екології з потужними науково-дослідницькою базою та кадровим складом, що сформовані в Одеській національній академії харчових технологій; ОП вважається престижною серед абітурієнтів з огляду її затребуваності в майбутньому; є відомою в Україні, тому що ОНАХТ проводить за цією ОП Всеукраїнську олімпіаду та Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт; ОП забезпечує, в тому числі 5 докторів і кандидатів наук – експертів з ресурсоефективного та більш чистого виробництва  ЮНІДО – організації ООН з промислового розвитку (проф. Крусір Г.В., проф. Цикало А.Л., доц. Шевченко Р.І., доц. Коваленко І.В., ст. викл. Чернишова О.О.). Вагоме значення має той факт, що ОНАХТ спеціалізується переважно на технічній освіті, а ОП, що акредитується, відноситься саме до технічної галузі знань. ОП має комбінований характер за рахунок поєднання, з одного боку, науково-дослідницької складової, а з іншого боку – практичної. У ОНАХТ є достатня наукова база (бібліотека, науковий центр, лабораторії, велика кількість комп’ютерів, використовуються сучасні програмні засоби), двічі на рік проводяться зустрічі студентів ОНАХТ  з роботодавцями – «Ярмарок вакансій», в яких приймають участь провідні компанії світу, що працюють на ринку країни, їх керівники формують наглядову раду ОНАХТ, до складу якої входять керівники Приватного підприємства «Аккерманзернопром»,

ПАТ «Одеський коровай», ТОВ «С-інжинірінг», ПАТ “Укрелеваторпром” ,  Асоціації “Союз птахівників України”, ДП “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова”, ПП Фірма “ГАРМАШ”, ПАТ «Одескабель», ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України Ізюмський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Трайгон – Елеватор», ТОВ «Фідлайф»,  Асоціації «Укроліяпром». Випусковою кафедрою екології та природоохоронних технологій ОНАХТ укладено договори про проходження практик здобувачами вищої освіти ОП «Технології захисту навколишнього середовища» з ПАТ  «ЄННІ ФУДЗ», ПАТ «Одесавинпром», КП Болградської міськради «Горводоканал», ТОВ «Інспекторат Україна», ТОВ «Європейський сертифікаційний центр», СВК «Прогрес», ТОВ «Топаз», Філія ПАТ «ДПЗКУ «Одеський комбінат хлібопродуктів»», ДП «Артемсіль», ТОВ «Інтертранслоджістік», ТОВ «Гарант Агро 4», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ДП «Маневицьке лісове господарство», ТОВ «Кріон Інжиніринг», ТОВ «АВА», ПП Фірма «ГАРМАШ».

В ОНТУ використовується унікальна технологія дистанційного навчання здобувачів – система MOODLE, це дозволяє мотивувати студентів вивчати навчальні матеріали протягом усього семестру, а не тільки безпосередньо перед іспитом. Сильними сторонами ОП є її інтернаціоналізація, яка забезпечується тісними зв’язками з науковцями з Institute for Ecopreneurship University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, 4132 Muttenz, Switzerland, результатами яких є сумісні публікації (О. Sagdeeva, G. Krusir, A. Tsykalo, H. Leuenberger Research of composting processes of solid domestic wastes’ food composition //Техногенно-екологічна безпека- 2018.- № 3.- С.95-105), в тому числі в журналах, які входять до наукометричних баз даних Scopus та WoS (О.А. Sagdeeva, G.V. Krusir, A.L.Tsykalo, Т.V. Shpyrко, H. Leuenberger. Organic waste composting using mineral additives // Харчова наука і технологія. – 2018. – Том 12. – № 1. – С. 45-52. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v12i1.842). Кафедра екології та природоохоронних технологій співпрацює з Университетом ім. Вітаутаса Магнуса, м. Каунас, Литва: результатом цієї співпраці є сумісна робота, яка отримала перше місце на міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science»; з Телавським державним університетом  імені  Якоба Гогебашвілі: результатом цієї співпраці є сумісна робота, яка отримала друге місце на міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science”; з Дрезденським технологічним університетом, Німеччина, професор якого доктор Маркус Анерт в 2018-2019 навчальному році провів лекцію з біотехнологічних основ очищення стічних вод з використанням програмного забезпечення, розробленого в цьому європейському ЗВО.

3 викладача випускової кафедри мають сертифікати В2 з англійської мови (доц. Кузнєцова І.О., доц. Коваленко І.В., ст.викл. Сагдєєва О.А.), проф. Крусір Г.В. володіє німецькою мовою та має вищу європейську освіту з інженерної екології, є інженером-екологом Швейцарії (1995-1996 р). Проф. Крусір Г.В. є одним із розробників стандарту ВО для бакалаврів, магістрів та докторів філософії спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Здійснюється співпраця з ЗВО, які реалізують аналогічні програми підготовки з ОП (НУ «Львівська політехніка, ВНТУ, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського та ін.). В 2018-2019 навчальному році пройшли міжнародне стажування 6 викладачів кафедри (проф. Крусір Г.В., доц. Шевченко Р.І., доц. Гаркович О.Л., доц. Коваленко І.В., доц. Кузнєцова І.О., ст.викл. Кондратенко І.П.) в закладі освіти «Гомельський державний технічний університет імені П.О. Сухого», енергетичний факультет, кафедра «Промислова теплоенергетика та екологія» (м Гомель, Білорусія), в межах студентської академічної мобільності магістр кафедри Елеонора Зайцева проходить навчання у Лілльському університеті, Лілль, Франція).  Практикуючі фахівці залучаються до проведення лекцій і семінарів з метою посилення практико – орієнтованої направленості навчання (лекції директора органу з сертифікації ТОВ «Європейський сертифікаційний Центр» Дубовика О.О. та начальника служби екологічного контролю  КП «Центр екологічних проблем та ініціатив» Департаменту екології Одеської міської ради Дербоглав О.В., які проводяться щосеместрово). Розробляються і постійно коректуються плани розвитку освітньої програми на основі аналізу реального позиціонування освітньої програми за результатами анкетування стейкхолдерів і забезпечується їх спрямованість на задоволення потреб зацікавлених осіб і здобувачів вищої освіти; участь в процесі формування і перегляду ОПП представників зацікавлених осіб, роботодавців, здобувачів вищої освіти та викладацького складу; узгодженість освітньої програми з національними пріоритетами розвитку і стратегією розвитку ЗВО; прозорість і доказовість процесів управління реалізацією та розвитком освітньої програми через діяльність; адекватність плану розвитку освітньої програми наявним ресурсам; наявність інформаційних систем, які супроводжують освітній процес з освітньої програми, що акредитується; високий рівень планування, управління, оцінки якості результатів освіти і освітніх процесів; проведення моніторингу задоволеності здобувачів освіти, викладацького складу, роботодавців; застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

У ЗВО склалася потужна технічна і наукова база, є велика кількість методичних матеріалів, велика кількість комп’ютерних програм, вчені, що працюють в ЗВО, а також талановиті здобувачі вищої освіти регулярно отримують нові патенти на корисну модель та на  винаходи. Це дозволить підтримати репутацію ОПП в майбутньому, дозволить ОПП залишатися ефективною, тобто гарантує сприятливий сценарій її розвитку в майбутньому.

Слабкими сторонами ОП «Технології захисту навколишнього середовища», на даний момент, є зменшення загальної кількості абітурієнтів, що зумовлено демографічними та соціально-економічними проблемами, а також конкуренція за абітурієнта сусідніх країн, де навчання безоплатне і не потребує ЗНО.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?

На нашу думку, ОП «Технології захисту навколишнього середовища» є затребуваною, орієнтованою переважно на вітчизняних здобувачів вищої освіти, які бачать своє місце на ринку праці України в числі кваліфікованих та достойно оплачуваних фахівців. Зважаючи на кваліфікацію та досвід науково-педагогічних працівників кафедри екології та природоохоронних технологій, ОНАХТ як провідного ЗВО України та Південного регіону, збалансованість освітніх компонентів, що забезпечують здобуття професійної кваліфікації випускників, вважаємо за доцільне продовжити реалізацію даної ОП наступні три роки (більш обгрунтованим вважаємо термін п’ять років). В перспективі з метою підвищення якості освітнього процесу планується акцентувати увагу в даній освітній програмі на наступних моментах:

     Пріоритетний напрям 1. Забезпечення якісних освітніх послуг і професійної підготовки конкурентоспроможних кадрів ОП з метою забезпечення галузей економіки конкурентоспроможними кадрами з вищою освітою і інтеграція освіти, науки та інновацій: забезпечення якісної підготовки конкурентоспроможних кадрів; посилення кадрового потенціалу кафедри шляхом захистів дисертацій, перепідготовки та підвищення кваліфікації, стажувань; удосконалення методичних підходів у вищій освіті;

  Пріоритетний напрям 2. Розвиток науково-інноваційної діяльності кафедри з метою забезпечення реального вкладу науки для сталого розвитку економіки: збільшення внеску науки в розвиток економіки країни; зміцнення наукового потенціалу і статусу вченого; розвиток наукової інфраструктури; активізація науково-інноваційної діяльності здобувачів вищої освіти; створення умов для комерціалізації результатів наукових досліджень;

  Пріоритетний напрям 3. Модернізація змісту освітньої програми в контексті світових тенденцій з метою підвищення якості змісту освітніх програм: модернізація змісту освітніх програм вищої освіти в контексті світових тенденцій;     

Пріоритетний напрям 4. Удосконалення та моніторинг ОП з метою забезпечення сталого розвитку: розвиток вищої і післядипломної освіти; розвиток науки; забезпечення якості діяльності;

Пріоритетний напрямок 5. Розвиток інфраструктури та інформаційного ресурсу ОП з метою інформаційної забезпеченості.